در این قسمت تمامی حرکات ورزشی که در برنامه های شما هست اموزش داده شده☺️💪

خرچنگ با کش

چرخش خارج ران با کش فلای بک (نشر خم) خوابیده دمر دست رویینگ دست پروانه نشر خم تک دست در حالت نیمکت اسکوات تک دمبل ددلیفت با دمبل اسکوات با دو دمبل پشت بازو دمبل تک دست اسکوات با وزن بدن پشت بازو با کش شنا سوئدی کرانچ شکم کوهنوردی پل ایستا ثابت پل با کش جلو بازودمبل گربه شتر پلنک کف دست پلنک ساعد پای کرال جمع کردن زانودر شکم پاپهلو خوابیده زیرشکم (کرانچ معکوس بازانو ۹۰درجه) نشر از جانب دمبل جلو پا با کش پشت پا با کش باسن با کش پاباز خوابیده نگه داشتن پای عمود رویینگ با کش پهلو با کش جلو بازو با کش خارج ران ایستاده با کش جلوپا تک پا خوابیده( زیرشکم تک پا خوابیده)